Anunţ licitaţie pentru închiriere Construcție Farmacie în suprafață de 48,6 mp, situată în Comuna Mischii, sat Mlecănești

Comuna Mischii
Anunţ licitaţie pentru închiriere
Construcție Farmacie  în suprafață de 48,6 mp, situată în Comuna Mischii, sat Mlecănești, Aleea II Negustorilor, nr.2, județ Dolj,apartinând domeniului public al Comunei Mischii

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria Comunei Mischii,Comuna Mischii strada Eroilor, nr. 5, județ Dolj, cod fiscal 4554157, Telefon/fax: 0251/450194, email:primariamischii@judetuldolj.ro.
2. Informaţii generale privind obiectul închiriat, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Construcție Farmacie  în suprafață de 48,6 mp, situată în Comuna Mischii, sat Mlecănești, Aleea II Negustorilor, nr.2, județ Dolj,apartinând domeniului public al Comunei Mischii, Conform HCL 78/21.06.2022 și a temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
La cerere, de la sediul instituției .
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Se poate obține de la compartimentul Achizitii și proiecte din cadrul Primăriei Comunei Mischii, Comuna Mischii, strada Eroilor, nr. 5, judetul Dolj.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției:
100 lei / exemplar, ce se achită numerar la casieria instituției.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:21.07.2022, ora 16.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:29.07.2022, ora 16.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Mischii,Comuna Mischii, strada Eroilor, nr. 5, județ Dolj, Registratura.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.
5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:
01.08.2022, ora 10.00, Primăria Comunei Mischii,Comuna Mischii, strada Eroilor, nr. 5, Judetul Dolj.
6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, Strada Brestei, nr. 12, Craiova, judetul Dolj, ,telefon 0251/418612, fax 0251/410140, e-mail:  inregistraredosare.dj@just.ro
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării:07.07.2022.

Stiri

Ultimele stiri